menu
Osobní údaje

Tímto uděluji souhlas společnosti AxeCapital, aby zpracovávala osobní údaje včetně rodnéh čísla, údaje chráněné bankovním tajemstvím a další informace o mé osobě a to po dobu jednoho roku ode dne odeslání tohoto formuláře elektronickou cestou. Souhlasím rovněž s tím, aby mne společnost (nebo její zástupce) kontaktovala na uvedeném telefonním čísle, emalu nebo adrese. Společnost se dobrovolně zavazuje, že nebude poskytovat nebo předávat tyto osobní údaje třetím subjektům pro marketingové účely. Právo k přístupu k osobním údajům, jakož i ostatní práva spojená s osobními údaji jsou stanovena zákonem č. 101/2000Sb. v platém znění (§12, §21).

Kvalifikovaný investor

Následující stránky jsou určeny pouze pro kvalifikované investory dle zákona č. 240/2013sb., § 272.

Vytvoření účtu
(které to jsou)
AxeCapital Investment Company a.s. ©2018
| Czech republic flagCzech republic